Privacyverklaring

o    Algemeen

“Zee-van-Tijd” omvat en betekent B&B Zee-van-Tijd en Equu-Libre Therapie en Coaching met Paarden, hierna enkel genoemd als Zee-van-Tijd.

Adres maatschappelijke zetel: Ossenweg 19, B –  8460 Oudenburg

Ondernemingsnummer: 0762.922.321

Zee-van-Tijd hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zee-van-Tijd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zee-van-Tijd, Ossenweg 19, 8460 Oudenburg

Emailadres: info@zee-van-tijd.be

o    Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Zee-van-Tijd verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden, om:

 • telefonisch contact met jou op te nemen en/of om je schriftelijk of per email te kunnen benaderen (uitvoering overeenkomst)
 • de door jou gevraagde dienst te kunnen uitvoeren (uitvoering overeenkomst)
 • de opleidingen, workshops, activiteiten te kunnen verzorgen (uitvoering overeenkomst)
 • algemeen klantenbeheer te kunnen doen, met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)
 • eventuele klachten te kunnen opvolgen (uitvoering overeenkomst)
 • (nieuws)brieven en uitnodigingen te versturen (gerechtvaardigd belang)
 • marketing activiteiten te ondersteunen (gerechtvaardigd belang van ondernemen)
 • te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (wettelijke verplichting)

o    Welke gegevens verwerken we?

Zee-van-Tijd kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Eventuele intake of verslag van hippotherapie of coaching
 • Beroepsgegevens in het kader van loopbaanbegeleiding of coaching

o    Delen met anderen

Zee-van-Tijd verkoopt je gegevens nooit aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen), tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om de facturen van de door jou aangekochte diensten of goederen over te maken aan de boekhouder.

o    Analytics

De websites van Zee-van-Tijd maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden en om rapporten over de websites aan Zee-van-Tijd te kunnen verstrekken. Zee-van-Tijd heeft Google geen toestemming gegeven om Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

o    Bewaartermijn

Zee-van-Tijd bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat door de wet is vereist.

o    Je rechten omtrent je gegevens

Recht op inzage
Je hebt recht op inzage, kopie of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Zee-van-Tijd.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Zee-van-Tijd opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht op wissen van gegevens
Wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is,  heb je het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verkrijgen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • Je trekt je toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Je persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Wissing van je persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is:

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht van bezwaar
Je kan bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

o    Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

o    Beveiliging van de gegevens

Zee-van-Tijd neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Zee-van-Tijd maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Zee-van-Tijd verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zee-van-Tijd.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst een verzoek in te dienen, gelieve dan contact op te nemen via onderstaande contactgegevens:

Zee-van-Tijd, Ossenweg 19, 8460 Oudenburg

Emailadres: info@zee-van-tijd.be

o    Wijziging privacyverklaring

Zee-van-Tijd kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 01 Februari 2021.